ทำเนียบผู้ว่าราชการ 14 จังหวัดภาคใต้

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา
นายสมชาย หาญภักดีปฏิมาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม
ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
นางพาตีเมาะ สะดียามู
นางพาตีเมาะ สะดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ
นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
นายโสภณ สุวรรณรัตน์
นายโสภณ สุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย
นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
นายนริศ นิรามัยวงศ์
นายนริศ นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
นายทรงกลด สว่างวงศ์
นายทรงกลด สว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
นายศักระ กปิลกาญจน์
นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
นายอำพล พงศ์สุวรรณ
นายอำพล พงศ์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายสมนึก พรหมเขียว
นายสมนึก พรหมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
นายเจษฎา  จิตรัตน์'
นายเจษฎา จิตรัตน์'ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานฝ่ายเลขานุการฯ CMGF (CMGF Secretariat Thailand)
สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้(LRC) ชั้น10
15 ถนนกาญจนวนิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110