ระดับการประชุม

This image for Image Layouts addon

SUMMIT

การประชุมระดับสุดยอดผู้นำภายใต้แผนงาน IMT-GT (IMT-GT SUMMIT) นั้นจะจัดขึ้นควบคู่ไปกับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN SUMMIT) ที่จะจัดขึ้นปีละครั้ง การประชุม SUMMIT จะเป็นเวทีของผู้นำทั้ง 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย มาเลเซียและอินโดนีเซียเพื่อร่วมหารือและสร้างนโยบายสำหรับพื้นที่อนุภูมิภาค IMT-GT เช่น การเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมและการให้นโยบายโดยรวมเกี่ยวกับความร่วมมือและการบูรณาการในพื้นที่อนุภูมิภาค IMT-GT
This image for Image Layouts addon

MINISTERIAL MEETING

การประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้แผนงาน IMT-GT (MM) เพื่อให้คำแนะนำโดยภาพรวมและคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนงาน IMT-GT เพื่อการพัฒนาในระดับอนุภูมิภาค การประชุมระดับรัฐมนตรี (MM) ยังเป็นเวทีที่ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การประชุมระดับรัฐมนตรีนำโดยตัวแทนรัฐมนตรีของทั้ง 3 ประเทศ คือ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย โดยรัฐมนตรีจะเข้ารับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการประชุมคณะทำงานรวมถึงแผนงานและกิจกรรมอื่นๆ ที่ดำเนินการ เช่น การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (SUD) การพัฒนาเมืองสีเขียวและการนำเสนอที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอื่นๆ โดยภาคเอกชน เช่น รัฐบาลท้องถิ่น (ICLEI) DEEP และอื่นๆ อีกมากมาย
This image for Image Layouts addon

SENIOR OFFICIAL MEETING

การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสภายใต้แผนงาน IMT-GT (SOM) นำการประชุมโดยหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการประสานงานด้านการเงิน กระทรวงเศรษฐกิจ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) และหน่วยวางแผนเศรษฐกิจ (EPU) รัฐมนตรีโดยหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งจะกำหนดลำดับความสำคัญของการดำเนินการและคำแนะนำ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดการประสานงานอย่างเป็นระบบและเกิดการบูรณาการตามแนวทางมาตรการที่สำคัญและเป็นไปตามกลยุทธ์ส่วนการดำงานเพื่อเชื่อมต่อกับตัวแทนอาวุโสขององค์กรพันธมิตรและผู้นำในอุตสาหกรรมที่สำคัญโดยใช้รูปแบบการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับหน่วยงานและบุคคลเหล่านี้และการขอการสนับสนุนด้านทรัพยากรด้านความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่สำคัญต่อการดำเนินการตามมาตรการและกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ
This image for Image Layouts addon

WORKING GROUP

การประชุมคณะทำงานจัดขึ้นโดยสมาชิกคณะทำงานของ IMT-GT เพื่อสนับสนุนการดำเนินการโครงการทั้งหมด โดยมั่นใจว่าโครงการที่ดำเนินการนั้นมีความเกี่ยวข้องและมีความสามารถในการแข่งขันที่ส่งผลกระทบต่อคณะทำงานและการพัฒนาเศรษฐกิจ
This image for Image Layouts addon

CHIEF MINISTERS & GOVERNORS FORUM

การประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการเมืองสีเขียว (GCAP) มีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บทบาทคือการขยายต้นแบบ GCAP ที่ประสบความสำเร็จและทำงานเพื่อพัฒนาตามกรอบการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนสำหรับพื้นที่อนุภูมิภาค IMT-GT การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้กรอบอนุภูมิภาค IMT-GT สามารถเปิดโอกาสด้านการลงทุนในเมือง ด้านเมืองสีเขียวในอนุภูมิภาค IMT-GT และสร้างการเจริญเติบโตและแข็งแกร่งในพื้นที่นุภูมิภาค ทั้งนี้การดำเนินงานในระดับ CMGF ยังมีความสำคัญในการให้ข้อมูลเชิงนโยบายและสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดการประชุมในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส IMT-GT และ การประชุมระดับรัฐมนตรี IMT-GT เพื่อดำเนินการตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนงานและโครงการในระดับท้องถิ่นของอนุภูมิภาค IMT-GT
This image for Image Layouts addon

STRATEGIC PLANNING MEETING

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อหารือและออกแบบโครงการและแผนปฏิบัติการในระดับคณะทำงานของอนุภูมิภาค IMT-GT เป็นประจำในทุกปี โดยการประชุมในครั้งนี้ยังกล่าวถึงข้อเสนอโครงการใหม่ที่รวมอยู่ในแผนการดำเนินงาน IMT-GT (IB)
This image for Image Layouts addon

CIMT ADVISORY COMMITTEE MEETING

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา CIMT (ACM) ดำเนินการเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพความก้าวหน้าการตรวจสอบการดำเนินงานทางด้านการเงินและความท้าทายที่กำลังเผชิญ โดยสำนักงานเลขาธิการ IMT-GT ที่รู้จักกันในนาม ศูนย์ความร่วมมืออนุภูมิภาค IMT นำการประชุมโดยเจ้าหน้าที่อาวุโสของแต่ละประเทศพร้อมคำแนะนำจากสำนักเลขาธิการแห่งชาติ
สำนักงานฝ่ายเลขานุการฯ CMGF (CMGF Secretariat Thailand)
สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้(LRC) ชั้น10
15 ถนนกาญจนวนิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110