Image

ความเป็นมา

                 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 รับทราบและเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอให้กระทรวงมหาดไทยร่วมหารือในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ในการเข้าร่วมกิจกรรมในกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด และการเข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนงาน IMT-GT กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ทั้งสามกลุ่ม ร่วมประชุมหารือ เรื่องเตรียมการ จัดตั้งสำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใต้แผนงาน IMT-GT รวมทั้งการสนับสนุน ทางด้านวิชาการในการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้แบบบูรณาการสำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับงบประมาณดำเนินการในปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์

             เพื่อทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของกรอบการประชุมระดับ CMGF สนับสนุนทางด้านวิชาการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้แบบบูรณาการ รวมทั้งประสานการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด อย่างเป็นรูปธรรม

CHIEF MINISTERS' & GOVERNORS' FORUM

Sercretariat Thailand
Image
"เรามุ่งมั่นพร้อมสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินการสู่การเป็นผู้นำในความร่วมมือในอนุภูมิภาคสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ"
สำนักงานฝ่ายเลขานุการฯ CMGF (CMGF Secretariat Thailand)
สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้(LRC) ชั้น10
15 ถนนกาญจนวนิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110