Image

Asian Development Bank : ADB

 • ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ Asia Development Bank เป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามมติของที่ประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานด้านเศรษฐกิจครั้งที่1(First Ministerial Conference Asian Economic Cooperation) ADB ก่อตั้งในปี 2509 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์จำนวนสมาชิกเริ่มก่อตั้งมี 31 ประเทศปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งสิ้น 58 ประเทศแบ่งเป็นประเทศนอกภูมิภาค 16 ประเทศ ประเทศในภูมิภาค 42 ประเทศ ประเทศสมาชิกนอกภูมิภาคหมายถึงประเทศที่พัฒนาแล้วและไม่ได้ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียเป็นได้เพียงผู้บริจาคเงิน กู้เงินจาก ADB ไม่ได้แต่มีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ADB เพื่อส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจและความร่วมมือในภูมิภาคให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านการเงินและด้านวิชาการเพื่อเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกที่กำลังพัฒนาในภูมิภาค
Image

ECER East Coast Economic Region : ECER

 • สภาพัฒนาเศรษฐกิจชายฝั่งตะวันออก(ECERDC)เป็นหน่วยงานด้านกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหลัก ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเขตเศรษฐกิจชายฝั่งตะวันออก (ECER) ECERDC มีบทบาทเป็นหลักในการกำหนดทิศทาง กำหนดนโยบายและพัฒนากลยุทธ์สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ ECER โดยการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการลงทุนในภูมิภาค ECER ประเทศมาเลเซีย ที่ครอบคลุมถึงรัฐกลันตัน, ตรังกานู, ปะหังและอำเภอเมอร์ซิง ในเมืองยะโฮร์ มีพื้นที่ 66,000 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 51% ของพื้นที่ทั้งหมดของคาบสมุทรมาเลเซีย โดยกลุ่มเศรษฐกิจหลัก 5 กลุ่ม ได้แก่ การผลิต น้ำมันและปิโตรเคมี การท่องเที่ยว การเกษตรกรรมและการพัฒนาทุนมนุษย์ซึ่งจะช่วยผลักดันการพัฒนาของ ECER ให้สอดคล้องกับโครงการแปลงสภาพรัฐบาล (GTP) และโครงการแปลงเศรษฐกิจ (ETP)

Image

Internationnal Council for Local Environmental Initiatives : ICLEI

 • Local Governments for Sustainability (รัฐบาลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน)เป็นสมาคมระหว่างประเทศแห่งรัฐบาลท้องถิ่นและองค์กรของรัฐบาลท้องถิ่นทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคซึ่งตกลงเข้าร่วมข้อผูกพันในการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและการฝึกอบรมตลอดจนให้บริการข้อมูลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพแบ่งปันความรู้และสนับสนุนรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อดำเนินการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่นหลักการพื้นฐานคือการริเริ่มจากระดับท้องถิ่นจะนำไปสู่หนทางที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับท้องถิ่นระดับประเทศและระดับโลกโดยสมาชิกจะร่วมกันให้คำมั่นในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน
Image

Association of South East AsianNations :ASEAN

 • ASEAN : ประชาคมอาเซียนก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันนำมาซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและเมื่อการค้าระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกันการค้ารุนแรงขึ้นทำให้อาเซียนได้หันมามุ่งเน้นกระชับและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันมากขึ้นวัตถุประสงค์หลักที่กำหนดไว้ในปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) มี 7 ประการ ดังนี้
   1. ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม
   2. ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
   3. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์และด้านการบริหาร
   4. ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในการฝึกอบรมและการวิจัย
   5. ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การค้า การคมนาคม การสื่อสารและปรับปรุงมาตรฐานการดำรงชีวิต
   6. ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
   7. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ
Image

Northern Corridor Economic Region :NCER

 • มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดทิศทางและกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในเขตเศรษฐกิจภาคเหนือของประเทศมาเลเซีย

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

สำนักงานฝ่ายเลขานุการฯ CMGF (CMGF Secretariat Thailand)
สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้(LRC) ชั้น10
15 ถนนกาญจนวนิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110