Image

ประเทศไทย

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)
                            ประเทศไทย (เดิมชื่อสยาม) เป็นประเทศเอกราชที่ตั้งอยู่ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทิศเหนือติดกับประเทศพม่าและลาว ทางทิศตะวันออกติดกับลาวและ Combodia ทางทิศใต้จดอ่าวไทยและมาเลเซีย และทางทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันและบริเวณใต้สุดของพม่า อาณาเขตทางทะเล ได้แก่ เวียดนาม ในอ่าวไทยทางตะวันออกเฉียงใต้ อินโดนีเซียและอินเดียในทะเลอันดามันทางตะวันตกเฉียงใต้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 50 ของโลกในแง่ของพื้นที่ทั้งหมด (เล็กกว่าเยเมนเล็กน้อยและใหญ่กว่าสเปนเล็กน้อย) โดยมีพื้นที่ผิวดินประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร (198,000 ตารางไมล์) และประเทศที่มีประชากรมากที่สุดอันดับที่ 21 โดยมีประมาณ 64 ล้านคน ประมาณ 75% ของประชากรเป็นคนไทยที่มีจริยธรรม 14% เป็นชาวจีนและ 3% เป็นชาวมาเลย์ตามหลักจริยธรรม ส่วนที่เหลือเป็นของชนกลุ่มน้อย ได้แก่ ชาวมอญ เขมร และชาวเขาเผ่าต่าง ๆ มีแรงงานข้ามชาติอย่างถูกกฎหมายและผิดกฎหมายประมาณ 2.2 ล้านคนในประเทศไทย ประเทศไทยได้ดึงดูดชาวต่างชาติจำนวนมากจากประเทศที่พัฒนาแล้ว ภาษาราชการของประเทศคือภาษาไทย ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธประมาณ 95% ของคนไทยทั้งหมด
                           ประเทศไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วระหว่างปี 2528-2538 และเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่มีการท่องเที่ยว เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น พัทยา กรุงเทพ ภูเก็ต และเชียงใหม่ และการส่งออกมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจราชอาณาจักรไทยตั้งอยู่ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้เป็นประตูสู่อินโดจีน เมียนมาร์ และจีนตอนใต้โดยธรรมชาติ รูปร่างลักษณะทางภูมิศาสตร์แบ่งออกเป็นสี่ภูมิภาค: ภูเขาและป่าไม้ของภาคเหนือ ทุ่งนาอันกว้างใหญ่ของที่ราบภาคกลาง พื้นที่เพาะปลูกกึ่งแห้งแล้งของที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหมู่เกาะเขตร้อนและแนวชายฝั่งยาวของคาบสมุทรทางใต้ประเทศประกอบด้วย 76 จังหวัดที่แบ่งออกเป็นอำเภอ, ตำบลและหมู่บ้าน กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางการเมือง การค้า อุตสาหกรรมและวัฒนธรรมประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลาย ด้วยประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจ ภูมิอากาศแบบเขตร้อน และการต้อนรับอันเลื่องชื่อ ราชอาณาจักรแห่งนี้จึงเป็นแหล่งรวมความน่าสนใจและความสุขที่ไม่รู้จบสำหรับผู้มาเยือนจากต่างประเทศ
ที่มา : สำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF)

Thailand

Thailand

Thailand

Thailand

Thailand

Thailand