Image

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล (WGDT)

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)
ขอบเขตและเป้าหมาย
ขอบเขตคณะทำงานสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล (WGDT) ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล นวัตกรรมดิจิทัล การค้าดิจิทัล ความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เป้าหมายคือการสนับสนุนให้อนุภูมิภาค IMT-GT ได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ ICT อย่างครอบคลุม ซึ่งมีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมและสามารถแข่งขันได้

ความท้าทาย
เพื่อให้บรรลุการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนเผชิญกับอุปสรรคดังต่อไปนี้: (i) ขาดความรู้ทางดิจิทัลในกลุ่มผู้ใช้ (ii) ขาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (iii) ขาดแนวทางที่สอดคล้องกันทั่วทั้งอาเซียน (iv) ข้อจำกัดด้านความครอบคลุมของการให้บริการบรอดแบนด์ และ (v) อุปสรรคด้านกฎระเบียบทางการค้าและบริการดิจิทัล สำหรับความท้าทายที่สำคัญที่ MSMEs ต้องเผชิญในการเข้าถึงบริการดิจิทัล ได้แก่ (i) ขาดทักษะดิจิทัล (ii) ราคาสูง (iii) ขาดบริการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และ (iv) ขาดการเชื่อมโยงที่มีความพร้อมในการใช้งาน อนุภูมิภาค IMT-GT ซึ่งเป็นส่วนย่อยของอาเซียนกำลังเผชิญกับโอกาสและความท้าทายเดียวกันในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อนุภูมิภาคได้ตกลงที่จะจัดตั้งคณะทำงานใหม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้ คณะทำงานย่อยด้านการเชื่อมโยงไอซีทีได้รับการจัดตั้งเป็นคณะทำงานเต็มรูปแบบเพื่อเป็นคณะทำงานสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล (WGDT) เพื่อรับบทบาทหน้าที่เป็นผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล

โอกาส
เศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนคาดว่าจะมีการขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มมูลค่าประมาณ 1 ล้านล้านดอลลาร์ให้กับ GDP ของภูมิภาคในอีก 10 ปีข้างหน้า สำหรับตลาดอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียว อาเซียนเป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก โดยมีผู้ใช้ใหม่ 125,000 รายเข้าสู่อินเทอร์เน็ตทุกวัน อาเซียนได้จัดทำ AEC Blueprint 2025, Masterplan on ASEAN Connectivity 2025 และ e-ASEAN กรอบข้อตกลงเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเติบโตในอนาคต ในระดับอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT) เศรษฐกิจดิจิทัลคาดว่าจะเป็นไปตามวิถีที่คล้ายคลึงกัน โดยเติบโตเป็นสองเท่าในช่วงปี 2020 ถึง 2025

 ข้อสั่งการและแนวทางสําหรับแผนงานปี 2566
  • ประเทศไทยเป็นประธานคณะทํางาน (WGDT) ปี 2566 - 2568
  • หารือเพื่อระบุกิจกรรม/แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับประเทศสมาชิกทั้งหมด ซึ่งสามารถดําเนินการเป็นโครงการคณะทํางานในระดับอนุภูมิภาค
  • สํารวจโครงการความร่วมมือที่เป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับสภาธุรกิจ IMT-GT (JBC) และ UNINET เพื่อสนับสนุนโครงการคณะทํางาน (WGDT)
  • ทบทวนกระบวนการดําเนินการ IMT-GT e-Commerce Platform ร่วมกับสภาธุรกิจ IMT-GT (JBC) และคณะทํางานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่มา : สำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF)
สำนักงานฝ่ายเลขานุการฯ CMGF (CMGF Secretariat Thailand)
สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้(LRC) ชั้น10
15 ถนนกาญจนวนิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110