Image

สาขาการการเชื่อมโยงทางคมนาคม (WGTC)

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)
ขอบเขตและเป้าหมาย
ขอบเขตของสาขาการเชื่อมโยงทางคมนาคม (WGTC) ครอบคลุมการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง พื้นที่คณะทำงานจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจอนุภูมิภาค IMT-GT ผ่านการส่งเสริมบริการและเครือข่ายการขนส่งที่ไร้รอยต่อ ครอบคลุม ยั่งยืน ปลอดภัย และมั่นคง 
ความสำคัญทางเศรษฐกิจ
คณะทำงานการเชื่อมโยงทางคมนาคม (WGTC) ดำเนินการอย่างเข็มแข็งในการประสานงานและอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการเชื่อมโยงทางกายภาพ (PCP) ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ในช่วง IB ปี 2560-2564 การประชุมระดับรัฐมนตรี IMT-GT ครั้งที่ 27 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมรับทราบว่า 14 จาก 48 โครงการ PCP เสร็จสิ้นแล้ว ในขณะที่ส่วนที่เหลือยังคงดำเนินต่อไป การนำโครงการ PCP ไปใช้ได้มีส่วนช่วยในการขยายและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทั่วอนุภูมิภาค IMT-GT โดยโครงการ PCP ทั้งหมดนี้เป็นแกนหลักของระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค IMT-GT (ECs) คณะทำงานยังคงส่งเสริมความร่วมมือด้านการขนส่งทางอากาศด้วยการปรับปรุงและแก้ไข MOU IMT-GT ปี 1995 ว่าด้วยการขยายการเชื่อมโยงทางอากาศในปี 2018 MOU ฉบับแก้ไขนี้ได้รับการให้สัตยาบันโดยประเทศสมาชิก IMT-GT ทั้งสามประเทศแล้ว

ความท้าทาย
ความคืบหน้าในการดำเนินงานของกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งระหว่างรัฐ (AFAFIST) และกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนของผู้โดยสารด้วยยานพาหนะทางถนน (CBTP) ใน IMT-GT มีความคืบหน้าค่อนข้างน้อยเนื่องจากประเทศสมาชิกบางประเทศค่อนข้างใช้เวลาจำนวนมากในการดำเนินกระบวนการภายในประเทศให้เสร็จสิ้นเพื่อให้ข้อตกลงทั้งสองฉบับได้รับการให้สัตยาบันนอกจากนี้ยังมีความท้าทายด้านกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาบริการเรือข้ามฟาก Ro-Ro ของ Dumai–Melaka

โอกาส
คณะทำงานด้านการเชื่อมโยงการขนส่งมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความพยายามในการดำเนินการตามข้อปฏิบัติการ AFAFIST และ CBTP รวมถึงการให้บริการเรือข้ามฟาก Dumai–Melaka Ro-Ro ภายในช่วงแผนปฏิบัติการ IB 2022–2026 ด้วยลักษณะการเปลี่ยนแปลงของ AFAFIST และ CBTP คณะทำงานจึงตระหนักดีว่าการดำเนินการตามข้อตกลงทั้งสองจะลดต้นทุนการขนส่งและรับประกันการเคลื่อนย้ายสินค้า ผู้คน และยานพาหนะข้ามอนุภูมิภาคอย่างเสรี การดำเนินการอย่างรวดเร็วของ AFAFIST และ CBTP ในอนุภูมิภาค IMT-GT จะทำให้อนุภูมิภาคเป็นหน่วยที่สำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เนื่องจากข้อตกลงทั้งสองยังไม่ได้ดำเนินการในระดับอาเซียนบริการเรือข้ามฟาก Ro-Ro ของ Dumai–Melaka มีความสำคัญต่อความสำเร็จของแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ 6 ในอนุภูมิภาค  IMT-GT ซึ่งเป็นแนวระเบียงเศรษฐกิจใหม่ที่มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงจังหวัดสมาชิกในประเทศไทยและมาเลเซียกับสุมาตราใต้, เรียว, เกาะเรียว, บังกาเบลิตุง, และเกาะเบงกูลู คณะทำงานด้านการเชื่อมโยงการขนส่งมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูการเชื่อมโยงทางอากาศที่มีอยู่และสำรวจการเส้นทางการเชื่อมโยงทางอากาศใหม่เพื่อรองรับอนุภูมิภาค IMT-GT ไปสู่การฟื้นตัวหลังการระบาดของ COVID-19 และทางคณะทำงานมีหน้าที่ติดตามความคืบหน้าของโครงการ PCP

 ข้อสั่งการและแนวทางสําหรับแผนงานปี 2566
  • การส่งมอบตําแหน่งประธานคณะทํางานสาขาการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง (WGTC) นายประภัสร์เผ่า อาวะกุล ผู้อํานวยการกองวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประเทศไทย เป็นประธานคณะทํางาน (WGTC) คนใหม่ ปี 2566 - 2568
  • คณะทํางานรายงานเฉพาะโครงการระดับ PCP ที่เน้นประโยชน์ต่อความร่วมมือในอนุภูมิภาค
  • คณะทํางานสํารวจและระบุโครงการอนุภูมิภาคเพิ่มเติมนอกเหนือจาก PCP ที่เป็นโครงการระดับชาติและข้ามพรมแดนที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน
ที่มา : สำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF)
สำนักงานฝ่ายเลขานุการฯ CMGF (CMGF Secretariat Thailand)
สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้(LRC) ชั้น10
15 ถนนกาญจนวนิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110