Image

สาขาการท่องเที่ยว (WGT)

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)
ขอบเขตและเป้าหมาย
ขอบเขตของสาขาการท่องเที่ยว (WGT) ครอบคลุมการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ในช่วงแผนปฏิบัติการ IB ปี 2022-2026 เป้าหมายของ IMT-GT คือ การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำที่มีความยั่งยืน ครอบคลุม และสามารถแข่งขันได้
ความสำคัญทางเศรษฐกิจ
ภาคการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดใน IMT-GT โดยเฉลี่ยแล้ว อนุภูมิภาค IMT-GT สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้ถึง 43 ล้านคนต่อปี ในช่วงปี 2560-2562 โดยจังหวัด/รัฐสมาชิกจำนวนมากใน IMT-GT มีลักษณะทางเศรษฐกิจที่พึ่งพาการท่องเที่ยว ซึ่งถ้านับการบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเริ่มตั้งแต่การเดินทางทั้งทางอากาศ ทัวร์ กิจกรรม เรือสำราญ โรงแรม ร้านอาหาร และการค้าปลีกเป็นแหล่งรายได้และตัวสำคัญในที่ทำให้เกิดการจ้างงาน บรรดาประเทศทีมีลักษณะทางเศรษฐกิจพึ่งพาการท่องเที่ยว ได้แก่ เมดาน ปาเล็มบังในประเทศอินโดนีเซีย, รัฐปีนังและมะละกาในประเทศมาเลเซีย,  และจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ตในประเทศไทย

ความท้าทาย
การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ทำให้การท่องเที่ยวหยุดชะงัก และกิจกรรมทางเศรษฐกิจหดตัวลงอย่างมาก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบมากเนื่องจากการปิดพรมแดนที่เกิดจากการแพร่ระบาดของ COVID -19 และการห้ามเดินทาง ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ ต้องปิดตัวลงและเกิดการว่างงานจำนวนมาก แรงงานทักษะต่ำ แรงงานนอกระบบ และ MSMEs ที่เกี่ยวข้องกับบริการท่องเที่ยวเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด ด้วยเส้นทางที่คาดเดาไม่ได้ของไวรัส การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคาดว่าจะซบเซาในช่วงการระบาด

โอกาส
วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นโอกาสสำหรับอนุภูมิภาค IMT-GT ในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวต้นทุนต่ำไปสู่การท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์และมีความหนาแน่นต่ำ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่เหมาะสมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศในระยะสั้นถึงระยะกลาง เช่น การเดินทางระหว่างประเทศแม้ยังคงถูกจำกัดเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 

ข้อสั่งการและแนวทางสําหรับแผนงานปี 2566
  • การส่งมอบตําแหน่งประธานคณะทํางานสาขาการท่องเที่ยว (WGT) Mrs. Yulia ผู้อํานวยการฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศอินโดนีเซียเป็นประธาน (WGT) คนใหม่ ปี 2566-2568
  • คณะทํางานสาขาการท่องเที่ยวมีมติตกลงจัดกิจกรรมร่วมกันและร่วมโปรโมท กิจกรรมที่งาน ITB ASIA 2023 ประเทศสิงคโปร์ ภายใต้แคมเปญ IMT-GT Visit Year 2023-2025โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาค IMT-GT
  • เตรียมการเปิดตัวแคมเปญ IMT-GT Visit Year 2023-2025 ในที่ประชุมสุดยอดผู้นํา IMT-GT ครั้งที่ 15 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ที่เมืองลาบวน บาโจ ประเทศอินโดนีเซีย
  • ความคืบหน้าการดําเนินงานตามแผนการฟื้นฟูการสื่อสารทางการท่องเที่ยว BIMP-EAGA และ IMT-GT และชุดกล่องเครื่องมือ
  • เตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดตัวงาน IMT-GT Visit 2023 – 2025
  • โปรโมทการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนการดําเนินการแคมเปญ IMT-GT Visit Year ผ่านกิจกรรม อาทิ เช่น กิจกรรมข้ามพรมแดน กิจกรรมการตลาดร่วมกัน ฯลฯ
  • ร่วมกับภาครัฐบาลท้องถิ่น อุตสาหกรรม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดําเนินการตามแคมเปญ IMT-GT Visit Year 2023 – 2025 ประสบความสําเร็จ
  • ส่งเสริมและเน้นให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดทําโครงการและดําเนินโครงการ
  • ดําเนินกิจกรรมร่วมกันภายในงาน ITB ASIA 2023 เพื่อส่งเสริม IMT-GTโดยเฉพาะแคมเปญ IMT-GT Visit Year 2023 – 2025
ที่มา : สำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF)
สำนักงานฝ่ายเลขานุการฯ CMGF (CMGF Secretariat Thailand)
สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้(LRC) ชั้น10
15 ถนนกาญจนวนิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110