PDF in HTML

IMT-GT Vision 2036

Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)

PDF in HTML

Final SUDF 2019-2036

Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)

PDF in HTML

ตัวชี้วัด SDG

Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)

PDF in HTML

เป้าหมาย SDG

Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)

PDF in HTML

แผนพัฒนาชาติฉบับที่ 13

Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)

PDF in HTML

แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี

Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)

สำนักงานฝ่ายเลขานุการฯ CMGF (CMGF Secretariat Thailand)
สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้(LRC) ชั้น10
15 ถนนกาญจนวนิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110