Image

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมภาครัฐและเอกชน ประจำปี 2566

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)
เมื่อวันที่ 17 -18 สิงหาคม 2566 สำนักงานฝ่ายเลขานุการฯ CMGF ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมภาครัฐและเอกชน หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรมดังนี้

↔วันที่ 17 สิงหาคม 2566 มีการเสวนาเรื่อง “ถอดบทเรียน 30 ปี และทิศทางการดำเนินงานที่นำไปสู่การขับเคลื่อนที่มีศักยภาพและเป็นรูปธรรม ภายใต้กรอบความร่วมมือแผนงาน IMT-GT ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้” และประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนการดำเนินงาน 30 ปี และทิศทางการดำเนินงานที่นำไปสู่การขับเคลื่อนที่มีศักยภาพและเป็นรูปธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 8 สาขากรอบความร่วมมือแผนงาน IMT-GT โดยมีนายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวเปิดการประชุม และ ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองงอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ
 
↔วันที่ 18 สิงหาคม 2566 มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ความสำคัญและแนวคิดการเสริมสร้างกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย – มาเลเซีย - ไทย (IMT-GT)” โดยคุณเกียรติ สิทธีอมร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 สมัย และอดีตประธานผู้แทนการค้าไทย (รองนายกรัฐมนตรี) และประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสนอแผนงาน/โครงการที่มีศักยภาพเพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 8 สาขากรอบความร่วมมือแผนงาน IMT-GT” (เสนอแผนงาน/โครงการโดย 14 จังหวัดภาคใต้)
ที่มา : สำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF)

ภาครัฐและเอกชน

ภาครัฐและเอกชน

ภาครัฐและเอกชน

ภาครัฐและเอกชน

ภาครัฐและเอกชน

ภาครัฐและเอกชน