Image

ประชุมคณะทำงานกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 สำนักงานฝ่ายเลขานุการฯ cmgf ได้จัดประชุมคณะทำงานกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผศ.ดร. จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ, ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม, อ.นพ.วิธู พฤกษนันท์ รองผู้อำนวยสำนักพัฒนาฯ, นายไพโรจน์ โพธิวงศ์ ที่ปรึกษาสำนักงานฝ่ายเลขานุการฯ cmgf และเจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายเลขานุการฯ cmgf นอกจากนี้ยังมีผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง, รองผู้ราชการจังหวัดกระบี่, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, นราธิวาส, ปัตตานี, สงขลา, ชุมพร, ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง, สตูล, ภูเก็ต, รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย,ผู้แทนสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,ผู้แทนส่วนกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
 
มีสาระสำคัญดังนี้
1) การแจ้งเพื่อทราบผลการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 15, การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 28, การประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ 19, การประชุมสภาสีเขียว ครั้งที่ 6 และผลการดำเนินงานของสำนักงานฝ่ายเลขานุการฯ cmgf
2) การพิจารณาข้อสรุปการถอดบทเรียน 30 ปี imt-gt ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อนำเสนอในที่ประชุม cmgf ครั้งที่ 20, แผนงาน/โครงการ/ข้อเสนอสำหรับฝ่ายไทยตาอที่ประชุม, แนวทางการขับเคลื่อน/การแก้ไขปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของสำนักงานฝ่ายเลขานุการฯ cmgf และการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประชุม cmgf ครั้งที่ 20 ณ บาตัม อินโดนีเซีย
ที่มา : สำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF)

committee

committee

committee

committee

committee

committee