Image

การประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 15 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ณ เมืองลาบวน บาโจ ประเเทศอินโดนีเซีย

Image

ประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและหารือแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานฝ่ายเลขานุการฯ CMGF กับการสนับสนุนและขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT

Image

ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและสงขลาเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาแผนงาน IMT-GT นำโดยสำนักพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Image

การประชุมระดับมุขมนตรี ครั้งที่ 19 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (The 19th IMT-GT Cheif minister and governor forum)

Image

การประชุมสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียวครั้งที่ 5 IMT-GT Green Cities Mayor Council 5th (GCMC) ณ เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย

Image

การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 28 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (The 28th IMT-GT Ministerial Meeting) ณ จ.ภูเก็ต

CMGF Secretariat Thailand

ติดต่อเรา
สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม (OMS) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1) ชั้น 1 โทร 074-286976 โทรสาร 074-286971
Image