Image

การประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) ครั้งที่ 19

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)
            จังหวัดภูเก็ตได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 19 โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมในฐานะผู้นำฝ่ายไทย ในส่วนของผู้เข้าประชุมจากอินโดนีเซียและมาเลเซียอยู่ภายใต้การนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะเรียวและมุขมนตรีรัฐกลันตัน ในการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พันธมิตรที่ให้การสนับสนุน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมโดยมีเจตนารมณ์ที่จะอำนวยความสะดวกและผลักดัน ส่งเสริมแผนงานและโครงการต่างๆของเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย เพื่ออนาคตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนทั้งสามประเทศ ที่ประชุมได้รับทราบและเห็นชอบในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1.ศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงาน IMT-GT ได้รายงานผลการประชุมสุดยอดผู้นำ IMT-GT ครั้งที่ 13 และการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 27 โดยได้มีการเน้นย้ำถึงบทบาทของรัฐบาลท้องถิ่น ภาคเอกชน คณะทำงาน พันธมิตรสนับสนุน และที่ประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (Chief Ministers and Governors’ Forum: CMGF) ในการกระตุ้นและผลักดันการดำเนินโครงการและกรอบการทำงานต่างๆ รวมถึงการประสานความร่วมมือผ่านกรอบระเบียงเศรษฐกิจซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการประชุม อภิปราย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการมอบอำนาจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2.ทั้งสามประเทศได้ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินโครงการในระดับรัฐและจังหวัด รวมไปถึงโครงการที่จะดำเนินการในอนาคต แนวคิดใหม่ และข้อเสนอความร่วมมือในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเชื่อมต่อและโครงสร้างพื้นฐาน พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น ทั้งนี้หลายโครงการมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่ความร่วมมือระหว่างสามประเทศภายใต้กรอบ IMT-GT ซึ่งแน่นอนว่าต้องอาศัยความร่วมมืออย่างแข็งขันระหว่างรัฐและจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
3.สภาธุรกิจได้เห็นชอบกำหนดกรอบความร่วมมือ และจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภายใต้ IMT-GT เช่น IMT-GT UNINET เพื่อสร้างความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ จากความสำเร็จของ IMT-GT UNINET ในการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทำให้มีความหวังว่า IMT-GT UNINET จะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆในแผนงาน IMT-GT ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ
4.ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียได้ช่วยเหลือและสนับสนุน IMT-GT มาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเทคนิคและด้านเงินทุนผ่านแผนปฏิบัติการ เช่น แผนปฏิบัติการเมืองสีเขียว แผนปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูทะเลและเศรษฐกิจสีน้ำเงิน นอกจากนี้ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียยังได้สนับสนุนการศึกษาระเบียงเศรษฐกิจของ IMT-GT รวมไปถึงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.สำนักเลขานุการแห่งอาเซียนให้การสนับสนุนและการเชื่อมโยงการพัฒนาซึ่งเป็นความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลท้องถิ่นในส่วนของ IMT-GT จะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย
6.อินโดนีเซียในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 20 ได้กำหนดจัดการประชุม ณ จังหวัดเกาะเรียว และจะได้แจ้งกำหนดวันและสถานที่การประชุมต่อไป 

ที่มา : สำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF)

CMGF19TH

CMGF19TH

CMGF19TH

CMGF19TH

CMGF19TH

CMGF19TH