ทำเนียบผู้ว่าราชการ 14 จังหวัดภาคใต้

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
นายภาสกร บุญญลักษม์
นายภาสกร บุญญลักษม์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
นายอภินันท์ เผือกผ่อง
นายอภินันท์ เผือกผ่องผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายสนั่น พงษ์อักษร
นายสนั่น พงษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
นางพาตีเมาะ สะดียามู
นางพาตีเมาะ สะดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ
นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
นายณรงค์ วุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
นายเอกรัฐ หลีเส็น
นายเอกรัฐ หลีเส็นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
นายศักระ กปิลกาญจน์
นายศักระ กปิลกาญจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา
นายขจรศักดิ์ เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
ว่างผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย
นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายเจษฎา จิตรัตน์
นายเจษฎา จิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
นายวิชวุทย์ จินโต
นายวิชวุทย์ จินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานฝ่ายเลขานุการฯ CMGF (CMGF Secretariat Thailand)
สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้(LRC) ชั้น10
15 ถนนกาญจนวนิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110